Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - prace remontowe w WZ EŁK

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na wykonanie prac remontowych oraz opcjonalnie (zależne od okresu grzewczego) wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji C.O. i wymiany zaworów grzejnikowych termostatycznych w Wydziale Zamiejscowym w Ełku ul. Gustawa Gizewiusza 12 zgodnie z dokumentacją załączoną do zaproszenia:

- Załącznik nr 1 przedmiar robót

- Załącznik nr 2 projekt pomieszczeń na I piętrze

- Załącznik nr 3 projekt korytarza

- Załącznik nr 4 modernizacja instalacji c.o. z wymianą zaworów

- Załącznik nr 5 opis techniczny do projektu

- Załącznik nr 6 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

      - Załącznik nr 7 instrukcja BHP, P.POŻ, ochrony środowiska

 

Proszę o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją.
 
Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na FORMULARZU OFERTOWYM winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona – stosowne pełnomocnictwo winne być załączone do oferty.
 
Oferty należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 9) do dnia 04 listopada 2020 r., na adres e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Metadane

Data publikacji : 28.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Cybula
do góry