Podstawowa klauzula informacyjna

Podstawowa klauzula informacyjna

Autor : OUM Białystok

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok;

    dane kontaktowe: 85 745 53 56 wew. 11,  rodo.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

     85 745 53 56 wew. 11,  rodo.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:

a) obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6.ust. 1 lit. c RODO

b) zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

c) zapisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych

d) zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

e) zapisów ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu sprzeciwu lub do momentu określonego przez obowiązujące prawo lub procedury wewnętrzne.

7. Przysługuje Pani / Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych,

b) sprostowania swoich danych,

c) przeniesienia swoich danych,

d) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest:

a) obowiązkowe, w związku z wymogiem ustawowym:

b) dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację obowiązku Administratora.

10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metadane

Data publikacji : 31.12.2018
Data modyfikacji : 23.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
OUM Białystok
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa
Osoba modyfikująca informację:
Krystyna Huterska
do góry