Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Autor : Marcin Gwoździej

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, rodo.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.
 • Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, rodo.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:
 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 5. przeniesienia swoich danych.

Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.   

Metadane

Data publikacji : 31.12.2018
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gwoździej
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa
Osoba modyfikująca informację:
Krystyna Huterska
do góry