Aktualności

Komunikat dotyczący możliwości odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych w 2020 roku

Autor : Marcin Gwoździej

Szanowni Państwo

 

W dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 568 z poźn. zm.).

Artykuł 29 (strona 69) przedmiotowej ustawy stanowi:

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 140 z późn. zm.) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Przepisy epizodyczne

Art. 26c. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

2. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.

3. Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej.”

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania „Wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych”. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest w poniższym linku:

Wnioski o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych

W celu ochrony zdrowia klientów i pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, przedmiotowe wnioski wraz z oświadczeniami, mogą być przekazywane:

  • za pośrednictwem Platformy ePUAP - do czego serdecznie zachęcamy jako najwygodniejszy i najszybszy sposób załatwienia sprawy
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie,

Odroczenie terminu legalizacji i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji jest bezpłatne.

Metadane

Data publikacji : 02.04.2020
Data modyfikacji : 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gwoździej OUM Białystok
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry